<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10641151\x26blogName\x3dHarrapatu!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://harrapatu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://harrapatu.blogspot.com/\x26vt\x3d6515826474618318870', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

sabato, maggio 03, 2008

Ikusten det ikusten deeeet...

Aurrekoan, negar muskilean isildu gabe ari zan ume bihurri bati, susto bat eman nion, terrazan eserita geunden lagunen belarriak lehertuko ziren bestela dezibelio-festa hartan.

Isildu zan halako batean: pakea. Baina nola utzi mutikotxo gizarajoa aurpegi harekin?

Jolasten hasi nintzen berarekin. Erabili nuen hutsik egiten ez duen jolasa - parrezka hasi zan momentuan -, eta ondoren, hop, beste trikimailu bat bururatu zitzaidan.

Bere kamiseta altxatu eta...

- Utzidazu zer ikusten dan zulo hortatik!
- Ze zulo?
- Txilborretik!

(begia txilborrera eraman eta...)

- Aibaaaaaaa... Igeldoko montaƱarusa ikusten da!!! .... Utzi ikusten berriz? Aibaaaaa... Guggenheima! Guggenheima ikusten da!

....

- Odain nik!