<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10641151\x26blogName\x3dHarrapatu!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://harrapatu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://harrapatu.blogspot.com/\x26vt\x3d6515826474618318870', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

giovedì, settembre 20, 2007

Marrazki lehiaketa


Ume gehienek oso gustoko dute marrazkiak egitea, eta zuk... Praktika zeharo galduta daukazun arren, txikitan ere oso zalea zinen, ezta?

Hamar marrazki egin behar dira. Batek 5 gauza aukeratzen ditu, eta besteak beste bost. Banaka, biek esandako marrazkiak egin behar dira.

Gero komeriak izaten dira zein dan politena erabakitzen, baina zintzotasuna lagun, - eta azerikeria pixka bat, nola ez ba - irabazlea zein izan dan hitzartzen da. Hirugarren baten iritzia ere eskatu liteke, jakina.

Hemen erakusten dizuet atzo egindako lehiaketaren mosaikoak. Bistan danez, nik arrastorik ere ez itsas-zaldiek ze mutur daukaten. Nere Ronaldiñoa berriz, ez didazue ukatuko, berea baino mila aldiz lortuagoa ;-)

Primeran pasatzen dute.

____