<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10641151\x26blogName\x3dHarrapatu!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://harrapatu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://harrapatu.blogspot.com/\x26vt\x3d6515826474618318870', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

sabato, marzo 10, 2007

Ipuin laburtxo bat

Jakina da umeak oso ipuinzaleak direla. Errez murgiltzen dira istorioen barruan, eta primeran pasatzen dute.

Nik izugarri ondo pasatzen det ipuiak kontatzen. Hemen daukazue adibidetxo bat. Baditu bere akatsak, lehenengo ahaleginean grabatutakoa da, baina tira, umeak oso esijenteak ere ez dira. Erakutsiezue, eta baldin gustatzen bazaie, hamar minututan behintzat entretenituta izango dituzue.

Ipuia, Garak beinhola argitara eman zuen euskal ipuinen bildumako bosgarrena.

Jainko-jainkosek ez dakite dena.

Testuak: Isabel Miller
Marrazkiak: Olatz Aguado