<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10641151\x26blogName\x3dHarrapatu!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://harrapatu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://harrapatu.blogspot.com/\x26vt\x3d6515826474618318870', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

venerdì, marzo 21, 2008

Bat-bateko kanping denda

Bi aulki alde batean, beste bi aulki bestean, edredoi pare bat, kriseilu bat eta...

Irudimena!

Gu ez bagoaz mendira, betor mendia gugana. Edo nola montatu kanping-denda bat bost minututan!
Gero, oheratu aurretik, kriseiluaren laguntzarekin, ipuitxo bat irakurri eta...
Lotara!

ZZzzzzzZZzzzzZZZZzzzz....

____

4 Comments:

At 3/27/2008 11:41 AM, Anonymous Anonimo said...

Ai eneee txikitan horrelako kanping-dendak egitea izugarri maite nuen!!!

Etxeko mantak eta bi aulki besterik ez genituen behar amak eta biok izugarrizko abenturak sortzeko. Batzuetan, kanping-dendak bapatean itsasontzi bilakatzen ziren eta mendizale izatetik piratak izatera pasatzen ginen.

Patxiii milesker momentu horiek gogora ekartzeagatiiiik

mx

Nora

 
At 3/30/2008 7:53 PM, Blogger Patxi said...

Eta nik ezagutzen det bat, laister bere txikiarekin kanping-dendak egiten ibiliko dana ;-))

 
At 4/12/2008 4:47 PM, Anonymous Anonimo said...

Gure Maddik oso gustoko duen jolasa... aitatxok ere bai!!!

 
At 4/14/2008 11:14 PM, Blogger Patxi said...

Xenpe, hau sorpresa...

Imajinatzen det bai, etegabe jolasean, eta irripar mordoa inguruan!!

Muxu haundi bat txikitxoarentzat, ta bizkarreko bat zutzat ;-)

 

Posta un commento

<< Home