<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10641151\x26blogName\x3dHarrapatu!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://harrapatu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://harrapatu.blogspot.com/\x26vt\x3d6515826474618318870', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

lunedì, agosto 01, 2005

Dantzan dantzan!

Telebistari begira hain sarri egon beharrean...

Zergaitik ez musika jarri, eta dantzan hasi?

Helduok "3 en 1" premian sentituko gera hasieran, baina soltatzen jun ahala, asko gozatuko degu, eta zorte pixkabatekin... Ohitura bihurtu igual!

Kilikagarria dana benetan, ohe gainean dantza egitea!

Adi! Arriskutsua ere izan daiteke. Zaindu ohe ingurua trastez libre egon dadin. Tarteka min hartzen dute, lurrera eroriz edo alkarren kontra txoke eginez, baina segituan dira dantzan berriz ere.

Adibidetxo bat nahi dezuenok...

Hemen konexio motelagoa dezuenok.

_